2 quả cầu mang đtích q1,q2 đặt cách 3cm (.) kk thì đẩy nhau = 1 lực 6.10^-3 N. Đtích tổng 2 quả cầu là -5.10^-8N. Xđ đtích? Biết |q1|<|q2|?

7 câu trả lời 7