Kencoldly ơi meow bận nên chưa kịp tl mà đã chặn rồi có kb lại với meow nha?

6 câu trả lời 6