Kencoldly ơi meow bận nên chưa kịp tl mà đã chặn rồi có kb lại với meow nha?

7 câu trả lời 7