Giúp em với?

vật lý 12 về dao động điều hòa
6 câu trả lời 6