Mọi người chỉ cách giải bài này với?

Cho tập A là tập hợp gồm 20 điểm phân biệt .Số đoạn thẳng có hai đầu mút phân biệt thuộc tập A là
4 câu trả lời 4