Cách xác địngp phần thực phần ảo trong số phức.Nói trước là mấy thằng khiêm,bao công là mấy thằng mày đừng rảnh đi trả l 1 dấu . nữa?

4 câu trả lời 4