Họ nguyên hàm của hàm số f(x) bằng e^2x?

3 câu trả lời 3