X²-2(m+1)x+m²+3=0; a,tìm m để phương trình có nghiệm ; b,gọi x1x2 là 2nghiệm của pt đã cho tìm giá trị nhỏ nhất của p=x1+x2+x1x2?

4 câu trả lời 4