Bài 1 :Tìm hàm số y = ax + b biết rằng đồ thị đi qua A ( 1 ; 2 ) và B ( 0 ; -3 ). [ ai đó giúp mình với ạ...please!!! ]?

6 câu trả lời 6