Giúp mình với cho tam giác ABC vuông tại A có AB/AC=5/12 , BC=26 cm . Tính AB,AC,AH,BH,HC.?

5 câu trả lời 5