Cho tgiac ABC,G là trọng tâm,D là điểm đx G qua B. a/ vtDA-5vtDB+vtDC=0.b/vtAG=vtơ a, vtAD= vtơ b, tính vt AC,AB theo vtơ a,vtơ b?

Cập nhật: toán lớp 10 ạ. Mọi người làm giúp e với em cảm ơn
Cập nhật 2: mn làm giúp em với , mai em học rồi. e cảm ơn
4 câu trả lời 4