Tìm x, y >1 và nguyên sao cho 2xy + 1 chia hết cho ( x - 1)(y - 1)?

5 câu trả lời 5