Tìm giá trị lớn nhất của x và y biết B=-x^2+2xy-4y^2+2x+10y-8?

5 câu trả lời 5