Sao mà cảm thấy trong lòng bần thần như có chuyện gì xảy ra, thật là khó chịu quá?

2 câu trả lời 2