Có anh chị hay bạn nào làm được câu này giúp em với Tìm GTNN,GTLN của 2 căn 2-2sin2x + 5 Căn là căn của 2-2sin2x?

6 câu trả lời 6