Cho số thực x thỏa mãn x^2-2017x+2=0 tính giá trị biểu thức?

cho số thực x thỏa mãn x^2-2017x+2=0 tính giá trị biểu thức p=x^4+4/x^2
4 câu trả lời 4