Tìm nghiệm nguyên của phương trình x+y+z=xy?

12 câu trả lời 12