Sanh mổ 1 tháng mấy rồi ăn được những loại cá nào z ?? Ai từng trải rồi chỉ vs?

19 câu trả lời 19