Cho hai điểm A(3;-5) B(1,0) a.Tìm tọa độ điểm C sao cho vecto OC=- 3AB b.Tỉnh điểm D đối xứng A qua C?

Giup minh với!!!!!!!!!!!
21 câu trả lời 21