Hỏi móng chân bị bong emsợ nó không mọc nên em cắt từ móng bán nguyệt trở vào,Z móng có mọc lại phần em chưa cắt ở ngoài ra sao?

3 câu trả lời 3