Cho mình hỏi thư thường (thư tem) từ Đan Mạch về Việt Nam mất bao lâu vậy mọi người?

19 câu trả lời 19