27/7/2011: NGÀY THƯƠNG BINH-LIỆT SỸ 2/4?

27/7/2011:
NGÀY THƯƠNG BINH-LIỆT SỸ
Xem Thêm
http://levanm.blogspot.com/2014/07/2772014-cam-nhan-trong-toi-ky.html
5 câu trả lời 5