Buồn làm chi cho đời thêm khổ Khóc làm gì cho ướt đôi mi Bởi vì yêu là phải học chử ly Ly xa cách củng bởi vì DUYÊN PHẬN!!!?

5 câu trả lời 5