Khí silic là 1 đơn chất mà phân tử gồm hai nguyên tử tìm công thức hóa học của silic?

6 câu trả lời 6