Trong đoạn trích "chị em Thúy Kiều", tại sao Nguyễn Du dùng từ "thốt" mà không dùng từ "nói" trong câu "hoa cười ngọc thốt đoan trang"?

4 câu trả lời 4