Chủ nghĩa Mac-lênin 2?

Chủ nghĩa Mac-lênin khẳng định :
Ở các nước XHCN giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động đã trở thành người làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu ... Việt Nam đang trong quá trình xây dựng CNXH nhưng vẫn còn 1 bộ phận công nhân không có tư liệu sản xuất và bị bóc lột giá trị thặng dư . Giải thích ???
8 câu trả lời 8