Help me, pleaseeee?

S----90%---> SO2 ----80%---->SO3 ---70%----> H2SO4
Giả thiết sau quá trình thu được 1kg dung dịch H2SO4 98%. Tính khối lượng lưu huỳnh thực tế
12 câu trả lời 12