Sách điện tử trên các điện thoại phổ thông của TQ sản xuất là định dạng gì? Tôi tìm mãi mà không biết nó thuộc định dạng gì để tải về máy.?

6 câu trả lời 6