Cho Ba vào 200ml dd chứa HCL 0,5 M và CUSO4 0,75M thu 2,24l H2 (đktc) và m g kết tủa . tính m?

7 câu trả lời 7