Nung nóng 1,32a gam hỗn hợp Mg(OH)2 va Fe(OH)2 trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn X có khối lượng bằng a gam.?

Tính % khối lượng mỗi oxit trong Y. Viết phương trính hoá học minh hoạ
7 câu trả lời 7