Ở đâu có chất ở đó vật thể. Đúng hay sai? Vì sao?

7 câu trả lời 7