Em 17t. mỗi học không thì cũng chán, muốn làm một cái gì đó, có thêm ít thu nhập, ở nhà ăn bám bố mẹ mãi thì cũng không được?

7 câu trả lời 7