18/8/2014: SÁNG NAY (Ký) 2/4?

18/8/2014:
SÁNG NAY (Ký)
Xem Thêm:
http://levanm.blogspot.com/2014/08/1882014-sang-nay-ky.html
3 câu trả lời 3