18/8/2014: SÁNG NAY (Ký) 3/4?

18/8/2014:
SÁNG NAY (Ký)
Xem Thêm:
http://levanm.blogspot.com/2014/08/18820...
3 câu trả lời 3