Tên dữ như hổ,mình thì mỏng manh,bốn biển năm châu đâu đâu củng có,là gì?

10 câu trả lời 10