P=130-1/2 Qd;P=120+1/5Qs.Tính giá và cân bằng thị trường.Nếu CP áp đặt mức giá cố định 125(1000₫/kg) thì thị trường này xảy ra hiện tượng gì?

4 câu trả lời 4