Trong phim bằng chứng thép 1 bài nhạc trong tập 21 ở 42p50 là bài gì?

4 câu trả lời 4