Xs bán đc cây lớn là0,9.bán đc lớn thì xs bán đc nhỏ là0,7.k bán đc lớn thì xs bán đc nhỏ là0,2.Biết bán đc ít nhất 1 cây, xs để bán đc cả 2?

1 câu trả lời 1