31/8/2014: ĐẦM SEN THÔNG BÁO (Ký) 2/3?

31/8/2014:
ĐẦM SEN THÔNG BÁO (Ký)
Xem Thêm
http://levanm.blogspot.com/2014/08/31820...
3 câu trả lời 3