Tại sao người ta chọn điểm có 2,14% để chia hợp kim Fe-C thành 2 loại thép và gang? Ai chỉ mình với?

4 câu trả lời 4