Để đánh số trang của một quyển sách cần dùng 2061 chữ số. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang? Chữ số thứ 750 ở trang nào, và là chữ số nào?

11 câu trả lời 11