Nơi này có anh?

Anh trở thành tình yêu và nỗi nhớ.
6 câu trả lời 6