Làm ơn giải e giúp câu đối. bố vuông mà lấy mẹ tròn sinh ra tam giác cháu tôi hình gì?

13 câu trả lời 13