Đặt 5 câu với năm thán từ khác nhau?

7 câu trả lời 7