Chứng minh với mọi n thuộc N thì n^2 chia hết cho 6 thì n chia hết cho 3?

4 câu trả lời 4