Ai lm được bài này giúp mk với?

Cho nền kinh tré với thông tin thị trường hàng hoá và tiền tệ như sau(i tính bằng %, các đại lượng khác tính bằng tỉ $) C= 490 + 0,75.Yd G=350. MS= 800 I=250-120i T=120. MD=500+0,5.Y -100i a: xác định thu nhập và lãi suất cân bằng b: nếu tăng chi tiêu chính phủ thêm 170 tỉ thì thu nhập và lãi... hiển thị thêm Cho nền kinh tré với thông tin thị trường hàng hoá và tiền tệ như sau(i tính bằng %, các đại lượng khác tính bằng tỉ $)
C= 490 + 0,75.Yd G=350. MS= 800
I=250-120i T=120. MD=500+0,5.Y -100i
a: xác định thu nhập và lãi suất cân bằng
b: nếu tăng chi tiêu chính phủ thêm 170 tỉ thì thu nhập và lãi suất cân bằng là bao nhiêu
5 câu trả lời 5