Tại sao phân tử đường phải có ít nhất 5 carbon và có nhiều nhất 6 carbon?

5 câu trả lời 5