Tìm x biết giá trị tuyệt đối của 2x-1 + 2x =1?

3 câu trả lời 3