10/10/2012: MỘT ĐOẠN VỈA HÈ 1.1?

10/10/2012:
MỘT ĐOẠN VỈA HÈ
Ngắn ngẩm, đi trên đoạn vỉa hè
Ngày hai, ba lượt, thấy mà ghê
Chỗ chồi, thì tựa lưng rùa đá
Nơi sụt giống như cái ổ kê
Viễn cảnh, như rồng đang uốn khúc
Đến gần, cận cảnh, hổ mang sà
Mỗi ngày leo, lội hai ba lượt
Thay thế thể thao, tốt đấy nha
Giangsơn
4 câu trả lời 4