10/10/2014: TẢN BỘ TRONG MƯA (Ký) 1/1?

10/10/2014:
TẢN BỘ TRONG MƯA (Ký)
Sáng nay: Tý tách, hạt mua rơi
Dù nắng hay mưa, việc cuả trời!
Ta vẩn xỏ giầy, đi bách bộ
Mưa sa tí tách, buổi ban mai
Hạt rơi thân thiện, trên lưng áo
Hạt đậu hữu tình, đôi bả vai
Đi bộ trong mưa, đầy lý thú
Gió vờn man mác, tóc bay bay
Ngày: 27/9/2014
Ngoclan
4 câu trả lời 4