Cho tam giác ABC, xác định M để vectoMa +2vectoMB+3vectoMC=0 ? Giúp em ạ?

5 câu trả lời 5